Doplnkové služby

V rámci komplexných služieb pri projekte rodinného domu Vám ponúkame možnosť vypracovania nasledovných prieskumov a štúdií, prípadne inžiniersku činnosť, či autorský a stavebný dozor.

 
INŽINIERSKA ČINNOSŤ
Jedná sa o činnosti súvisiace so získavaním potrebných povolení a vyjadrení. Zo zákona ho vykonáva stavebník.

AUTORSKÝ A STAVEBNÝ DOZOR
Jedná sa o kontrolu, či práce na stavbe, ktoré prebiehajú v súlade platných zákonov SR a schválenej projektovej dokumentácie. Autorský dozor zo zákona vykonáva autor projektu. Stavebný dozor je súhrn odborných výkonov, ktorých cieľom je kontrola správnosti vyhotovovania stavebného diela v súlade s právnymi predpismi a projektovou dokumentáciou. Stavebný dozor vykonáva osoba poverená stavebníkom. Je vhodné, aby táto osoba bola nestranná, t.j. nebola vo vzťahu s dodávateľom stavby, ani autorom stavby.
 
Autorský dozor NIE JE súčasťou ceny projektu katalógového domu.
 

DODATOČNÉ ZMENY STAVBY
Jedná sa o zameranie a zakreslenie zmien skutočného stavu stavby, ktoré vznikli ako rozdiel skutočného vyhotovenia stavby oproti projektovej dokumentácii stavby. Dokumentácia dodatočných zmien je potrebná ku kolaudácii domu.

DODATOČNÉ ZAMERANIE STAVBY
Jedná sa o zameranie skutočného stavu stavby, na základe ktorého bude stavba zakreslená do plánu obce. Je potrebné ho dodať ku kolaudácii domu.

TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE STAVBY A ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT
Jedná sa o posúdenie stavby z hľadiska energetickej náročnosti stavby. K stavebnému konaniu sa vyžaduje energetický certifikát vo forme výpočtu. Ku kolaudácii domu je potrebný, “energetický štítok”, certifikát.
 
Tepelnotechnické posúdenie stavby je potrebné k stavebnému povoleniu.

Tepelnotechnické posúdenie stavby a energetický certifikát NIE JE súčasťou projektu katalógového domu.
 

RADÓNOVÝ PRIESKUM
Jedná sa o posúdenie množstva radónu v zemi na Vašom pozemku. Radón je považovaný za zdraviu škodlivý prvok prirodzene sa vyskytujúci v zemskej kôre. Odporúča sa jeho vypracovanie k stavebnému konaniu.

GEOLOGICKÝ PRIESKUM
Jedná sa o posúdenie pozemku z hľadiska geologických pomerov zeme, keďže tieto pomery môžu ovplyvniť riešenie stavby predovšetkým z hľadiska stability stavby. Odporúča sa jeho vypracovanie k stavebnému konaniu.

HYDRO-GEOLOGICKÝ PRIESKUM
Jedná sa o posúdenie pozemku z hľadiska výskytu podzemnej vody. Hydro-geologický prieskum je dôležitý pre návrh základových konštrukcií stavby. Odporúča sa jeho vypracovanie k stavebnému konaniu.

HLUKOVÁ ŠTÚDIA
Jedná sa o posúdenie stavby voči okolitým zdrojom hluku, resp. naopak. Vplýva na riešenie stavby z hľadiska zvukovej pohody. Odporúča sa jej vypracovanie k stavebnému konaniu najmä v prostredí zaťaženom hlukom.

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK
Jedná sa o posúdenie stavby vzhľadom k okolitej zástavbe, resp. prostrediu a jej preslneniu a presvetleniu. Odporúča sa jeho vypracovanie k stavebnému konaniu najmä v dôsledku predídenia komplikácií susedských vzťahov.