Osadenie domu na pozemok

Neoddeliteľnou súčasťou projektov rodinných domov k získaniu stavebného povolenia je aj výkres osadenia stavby na pozemok, protipožiarna bezpečnosť stavby a jej napojenie na inžinierske siete. V rámci komplexných služieb Vám ponúkame vypracovanie tejto dokumentácie na základe Vami dodaných podkladov;

  • polohopis, výškopis resp. geometrický plán daného pozemku v digitánej podobe vyhotovený odborne spôsobilým projektantom v odbore geodézia. Na podkladoch musia byť uvedené hranice parciel, parcelné čísla nehnuteľností a aj susedných parciel, jestvujúce objekty na predmetnej parcele a aj na susedných pozemkoch
  • kópia listu vlastníctva
  • polohové a výškové rozmiestnenie sietí, odsúhlasenie bodov napojenia dotknutými správcami resp. vlastníkmi sietí, ich dimenzie, typ, materiály
 
OSADENIE DOMU NA POZEMOK
Jedná sa o dokumentáciu osadenia domu v rámci vymedzených hraníc pozemku tak, aby osadenie domu spĺňalo predpísané právne normy a predpisy.

SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV
Jedná sa o dokumentáciu osadenie domu na pozemku v širšej náväznosti na svoje okolie.

KOORDINAČNÁ SITUÁCIA
Jedná sa o dokumentáciu s vyznačením napojenia domu na dostupné inžinierske siete. Rieši sa v nej napojenie domu na vodovodnú, kanalizačnú, elektrickú, plynovodnú, slaboprúdovú sieť a napojenie pozemku na cestnú infraštruktúru.
 
PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY
Jedná sa o dokumentáciu vzťahujúcu sa k protipožiarnej bezpečnosti stavby. Riešenie PBS je priamo náväzné k okoliu stavby a preto k jej vypracovaniu je potrebná vypracovaná situácia stavby. Dokumentácia PBS je nutná k získaniu stavebného povolenia.
 
 
Osadenie domu na pozemok, napojenie domu na inžinierske siete, ako aj protipožiarna bezpečnosť stavby sú potrebné k stavebnému povoleniu.

Osadenie domu na pozemok, napojenie domu na inžinierske siete, ako aj protipožiarna bezpečnosť stavby NIE SÚ súčasťou projektu katalógového domu.